Quick Inquiry
Announcement

Announcement..........................

×

Faculty

Principal
Prof. Sadhna Tomar (D.Litt.)

M.A. (Hindi), M.Ed, Net, Ph.D, D.Litt.

Faculty List


Sr.No. Name
1 Dr. Sadhna Tomar
2 Dr. Smriti Dani
3 Dr. Aruna Sharma
4 Dr. Sangeeta Agrawal
5 Dr. Vibha Bhardwaj
6 Dr. Poonam Bhardwaj
7 Dr. Shalika Agrawal
8 Dr. Babita Agrawal
9 Dr. Jaya Sharma
10 Dr. Abha Shukla Kaushik
11 Dr. Vasudha Shri
12 Dr. Karuna Gupta
13 Dr. Amita Sharma
14 Dr. Seema Singh
15 Dr. Manila Rohatgi
16 Dr. Aparna Tripathi
17 Dr. Sarojini
18 Dr. Ruchi Tyagi
19 Dr. Alka Singh
20 Dr. Gunjan Chaudhary
21 Dr. Meenu Kashyap
22 Dr. Neeshu Yadav
23 Dr. Sarvesh Kumari
24 Smt. Vinita Paras
25 Smt. Priyanka Sonkar
26 Smt. Sadhna Mishra
27 Dr. Dhaneshwari
28 Dr. Rashmi Kumari
29 Sh. Anil Kumar

Department List


Sr.No. Name Department HOD E-Profile
1 Dr. Sadhna Tomar Department of Hindi Principal Click Here
2 Dr. Poonam Bhardwaj Department of Hindi HOD Click Here
3 Dr. Karuna Gupta Department of Hindi Click Here
4 Dr. Seema Singh Department of Hindi Click Here
5 Dr. Neeshu Yadav Department of Hindi Click Here
6 Dr. Aruna Sharma Department of English HOD Click Here
7 Dr. Abha Shukla Kaushik Department of English Click Here
8 Dr. Alka Singh Department of English Click Here
9 Dr. Meenu Kashyap Department of English Click Here
10 Dr. Sangeeta Agrawal Department of Sanskrit HOD Click Here
11 Dr. Vasudha Shri Department of Sanskrit Click Here
12 Smt. Vinita Paras Department of Sanskrit Click Here
13 Dr. Babita Agrawal Department of Economics HOD Click Here
14 Dr. Ruchi Tyagi Department of Economics Click Here
15 Dr. Rashmi Kumari Department of Economics Click Here
16 Dr. Aparna Tripathi Department of Education HOD Click Here
17 Dr. Sarvesh Kumari Department of Education Click Here
18 Smt. Priyanka Sonkar Department of Education Click Here
19 Dr. Shalika Agrawal Department of Political Science HOD Click Here
20 Dr. Amita Sharma Department of Political Science Click Here
21 Dr. Manila Rohatgi Department of History HOD Click Here
22 Dr. Smriti Dani Departments of Home Science HOD Click Here
23 Dr. Vibha Bhardwaj Departments of Home Science Click Here
24 Smt. Sadhna Mishra Departments of Home Science Click Here
25 Dr. Jaya Sharma Departments of Music HOD Click Here
26 Dr. Gunjan Chaudhary Departments of Music Click Here
27 Dr. Dhaneshwari HOD Click Here
28 Dr. Sarojini Department of Physical Education HOD Click Here
29 Sh. Anil Kumar Departments of Commerce HOD Click Here